Vilkår for tjenester

1. Anvendelsesområde

1.1 iLocator GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamborg (herefter kaldet “Tjenesteudbyder”) tilbyder infrastrukturstyring til kommuner og virksomheder i form af software- og hardwareprodukter. De forskellige Tjenester er beregnet udelukkende til forretningsdrivende som defineret i § 14 i BGB (tysk civilretlig lovbog), juridiske personer i henhold til offentlig ret eller særlige fonde i henhold til offentlig ret.

1.2 Tjenesteudbyderen sørger for alle leverancer og tjenester (“Tjenester”) alene på baggrund af disse almindelige vilkår og betingelser (herefter benævnt “Vilkår”). De gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser, også selvom de ikke udtrykkeligt er aftalt igen. Kunden (herefter benævnt “Kunden”) accepterer disse Vilkår ved at afgive en ordre.

1.3 Afvigelser fra eller tilføjelser til disse Vilkår skal aftales skriftligt. Mundtlige supplerende aftaler indgået efter indgåelse af kontrakten er kun gældende, hvis de er skriftligt bekræftet af Tjenesteudbyderen. Dette gælder også kontraktændringer efter indgåelse af kontrakten. Det skriftlige formkrav anses også for opfyldt ved elektronisk form (e-mail).

1.4 Kundens almindelige betingelser, der afviger fra disse Vilkår, skal kun være gældende, hvis de er bekræftet skriftligt af Tjenesteudbyderen. Kundens almindelige betingelser accepteres ikke, og Tjenesteudbyderen gør hermed indsigelse mod dem.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1 Tilbud fra Tjenesteudbyderen er med forbehold af bekræftelse og er ikke-bindende. En kontrakt er først indgået efter Tjenesteudbyderens bekræftelse af Kundens ordre eller ved Tjenesteudbyderens første opfyldelse i henhold til denne.

2.2 Pris samt andre erklæringer eller forsikringer er kun bindende for Tjenesteudbyderen, hvis de er fremsat eller bekræftet skriftligt.

2.3 Tilbud kan til enhver tid tilbagekaldes af Tjenesteudbyderen, indtil de accepteres af Kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

2.4 Ændringer eller tilføjelser til tilbuddet eller disse Vilkår foretaget af Kunden skal betragtes som et nyt tilbud fra Kunden.

2.5 Kunden skal acceptere del-leverancer uden Kundens forudgående samtykke.

3. Omfang af Tjenester

3.1 Omfanget af de aftalte Tjenester fremgår af Tjenesteudbyderens skriftlige tilbud. Efterfølgende ændringer skal foretages skriftligt.

3.2 Hvis og i den udstrækning Kunden ikke udarbejder nogen specifikationer for leveringen af Tjenester (f.eks. med hensyn til koncept, design og/eller teknologi), kan Tjenesteudbyderen frit foretage levering af Tjenester, som denne finder passende.

3.3 Alt arbejde skal udføres efter Tjenesteudbyderens bedste evne og overbevisning, idet der tilstræbes et afbalanceret forhold mellem omkostninger og effektivitet og det bedst mulige resultat for Kunden.

3.4 Hvis Kunden anmoder om ændringer ud over tilbuddet under eller efter levering af Tjenesten, skal Kunden betale de yderligere omkostninger. Hvis udførelsen af ordren forsinkes af årsager, som kan tilskrives Kunden, kan Serviceudbyderen kræve en passende forhøjelse af prisen.

3.5 Tjenesteudbyderens levering af Tjenester omfatter ikke juridisk rådgivning fra Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen kontrollerer ej heller lovligheden og korrektheden af Tjenester, især med hensyn til vejanlæg og trafiklovgivning.

3.6 Tjenesteudbyderen har også ret til at levere Tjenester helt eller delvis via tredjeparter forbundet med Tjenesteudbyderen.

4. Tjenester

4.1 Faciliteter og dataoverførsel.

Tjenesteudbyderen har implementeret branchestandardsystemer og -procedurer for at sikre og beskytte fortroligheden af Kundens data, for at beskytte Kundens data mod forventede trusler mod sikkerheden eller integriteten og beskytte Kundens data mod uautoriseret adgang. Som en del af leveringen af Tjenester kan Tjenesteudbyderen overføre, opbevare og behandle Kundens data i ethvert land, hvor Tjenesteudbyderen eller dennes agenter eller datahostingleverandører har faciliteter. Ved brug af Tjenesterne samtykker Kunden til denne overførsel, behandling og opbevaring af Kundens data.

4.2 Ændringer af Tjenesterne.

Tjenesteudbyderen kan fra tid til anden foretage teknisk eller kommercielt rimelige ændringer af Tjenesterne. Hvis Tjenesteudbyderen foretager en væsentlig ændring af Tjenesterne, vil Tjenesteudbyderen informere Kunden om dette.

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kundens administration af Tjenesterne.

Kunden kan anføre en eller flere Administratorer via Admin Centre, som vil have rettigheder til at tilgå administrationskonto/-konti (“Adminkonto”) og administrere kundekontiene (“Kundekonto”). Kunden er ansvarlig for: (i) at opretholde fortroligheden af adgangskoden og Adminkonto/-konti; (ii) at udpege de personer der er bemyndigede til at tilgå Adminkonto/-konti: og (iii) at sikre, at alle aktiviteter, der udføres i forbindelse med Adminkonto/-konti, overholder Vilkårene. Kunden accepterer, at Tjenesteudbyderens forpligtelser ikke omfatter intern styring eller administration af Tjenesterne for Kunden, og at Tjenesteudbyderen alene er databehandler.

5.2 Kundens samtykke

Kundens Administratorer kan tildeles rettigheder til at tilgå, monitorere, bruge eller videregive data, der er tilgængelige for Kunden, inden for Kundekontiene. Kunden skal indhente og opretholde alle påkrævede samtykker, så: (i) Kunden kan tilgå, monitorere, bruge og videregive disse data, og Tjenesteudbyderen kan give Kunden lov til at gøre dette, og (ii) Tjenesteudbyderen kan levere Tjenesterne.

5.4 Uautoriseret brug

Kunden skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at forhindre uautoriseret brug af Tjenesterne og at stoppe eventuel uautoriseret brug. Kunden skal straks informere Serviceudbyderen om eventuel uautoriseret brug af eller adgang til Tjenesterne, som denne måtte blive vidende om.

5.5 Begrænsninger i brugen

Medmindre Tjenesteudbyderen specifikt accepterer det skriftligt, må Kunden ikke, og skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at sikre, at en tredjepart ikke: (a) sælger, videresælger eller leaser Tjenester til en tredjepart eller gør noget, der svarer hertil (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår); b) forsøger at foretage reverse engineering af Tjenesterne eller en komponent af disse; (c) forsøger at skabe en erstatning eller lignende tjeneste ved brug af eller adgang til Tjenesterne; d) bruger Tjenesterne til aktiviteter, der indebærer en høj risiko; eller (e) bruger Tjenesterne til at gemme eller overføre Kundens eventuelle data, der kontrolleres for eksport i henhold til eksportkontrollovgivningen.

6. Fakturering og betaling

6.1 Fakturering

Kunden forpligter sig ikke til at købe Tjenesterne i en foruddefineret periode men betaler for Tjenesterne hvert år. Betalinger foretages forud for det følgende år. Tjenesteudbyderen udsteder en faktura til Kunden.

For køb af varer (især hardware) gælder der en betalingsperiode på 10 dage efter modtagelse af en faktura. Tjenesteudbyderen forbliver ejer af varerne, indtil der er sket fuld betaling af varerne.

6.2 Betaling

Alle priser er nettopriser i Euro plus den gældende lovpligtige moms. Omkostninger til emballage, porto og fragt opkræves separat. Fakturabeløbet forfalder til betaling uden fradrag straks efter modtagelse af fakturaen. Tjenesteudbyderen er berettiget til at fakturere rimelige forudbetalinger for Tjenester, der forventes leveret, eller rimelige forudbetalinger for Tjenester, der allerede er leveret. Hvis anmodede forudbetalinger, delbetalinger eller andre fakturaer ikke er betalt, hverken helt eller delvist, er Tjenesteudbyderen berettiget til at stoppe yderligere aktiviteter, indtil det udestående krav er fuldt afviklet. Derudover kan Tjenesteudbyderen opsige den indgåede kontrakt uden varsel efter forudgående skriftlig påmindelse med trussel om opsigelse. I dette tilfælde kan Tjenesteudbyderen fakturere Kunden enten for de tjenester, der faktisk er leveret indtil opsigelsestidspunktet, eller i stedet for det aftalte eller forventede samlede beløb fratrukket udgifter, der spares i kraft af kontraktens tidlige opsigelse. Alle betalinger foretages i euro.

Tjenesteudbyderen forbeholder sig ejendomsretten og alle rettigheder til de leverede Tjenester, der kan overføres eller gives, indtil det aftalte beløb er fuldt betalt.

Tjenesteudbyderen er berettiget til at fakturere Kunden for delvise leverancer fra alle kontrakter på pro rata-basis månedligt.

Hvis kunden stopper sine betalinger, eller hvis der er uforholdsmæssig stor gæld, eller hvis der ansøges om indledning af insolvensbehandling, eller hvis kunden er i restance med betalingen, forfalder Tjenesteudbyderens samlede krav straks. Det samme gælder i tilfælde af anden væsentlig forringelse af Kundens økonomiske forhold. I sådanne tilfælde er Tjenesteudbyderen berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed eller at opsige kontrakten.

Kunden har ikke ret til at bruge nogen software leveret af Tjenesteudbyderen, der overskrider den brugsret, der er tildelt i denne Aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tjenesteudbyderen. I tilfælde af brug uden samtykke (især af et større antal samtidige brugere end aftalt) er Tjenesteudbyderen berettiget til at opkræve det påløbne beløb for den videre brug i overensstemmelse med Tjenesteudbyderens prisliste, der er gyldig på dette tidspunkt, medmindre Kunden kan bevise, at det tab, som sælgeren har lidt, er lavere. Yderligere ikke-kontraktmæssige erstatningskrav forbliver upåvirkede.

6.3 Forfaldne betalinger

Hvis Kunden er i restance med en betaling, er Tjenesteudbyderen berettiget til at indstille sine Tjenester, indtil fuld betaling er modtaget.

Der kan tillægges renter til forfaldne betalinger på halvanden procent om året (eller den højeste sats, der er tilladt ved lov, hvis den lavere) fra betalingsdatoen, og indtil fuld betaling er sket. Kunden er ansvarlig for alle rimelige udgifter (inklusive advokatsalærer), som Tjenesteudbyderen skal afholde i forbindelse med opkrævning af sådanne forfaldne beløb, medmindre sådanne forfaldne beløb skyldes Tjenesteudbyderens faktureringsfejl. For hver påmindelse fra Tjenesteudbyderen opkræves der et fast påmindelsesgebyr på 40,00 euro.

6.4 Skatter

Kunden er ansvarlig for eventuelle skatter, og Kunden betaler Tjenesteudbyderen for Tjenesterne uden nogen form for reduktion for skatter. Hvis Tjenesteudbyderen er forpligtet til at opkræve eller betale skat, faktureres skatten til Kunden, medmindre Kunden giver Tjenesteudbyderen et gyldigt skattefritagelsescertifikat godkendt af den relevante skattemyndighed. Hvis Kunden ifølge loven er forpligtet til at indeholde eventuelle skatter i sine betalinger til Tjenesteudbyderen, skal Kunden give Tjenesteudbyderen en officiel skattekvittering eller anden passende dokumentation til støtte for sådanne betalinger.

7. Fortrolige oplysninger

7.1 Forpligtelser

Hver part (a) beskytter den anden parts fortrolige oplysninger med den samme omhyggelighed, hvormed denne beskytter sine egne fortrolige oplysninger; og (b) videregiver ikke de fortrolige oplysninger, undtagen til tilknyttede virksomheder, ansatte og agenter, der har brug for at kende dem, og som skriftligt har accepteret at holde dem fortrolige. Hver part (og alle tilknyttede virksomheder, ansatte og agenter, som den har videregivet fortrolige oplysninger til) må kun bruge fortrolige oplysninger til at udøve rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, idet denne udviser rimelig forsigtighed for at beskytte dem. Hver part er ansvarlig for handlinger udført af dens tilknyttede virksomheder, ansatte og agenter i strid med dette afsnit-

7.2 Undtagelser

Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som: (a) modtageren af de fortrolige oplysninger allerede kendte; (b) bliver offentlige uden indblanding fra modtageren; (c) blev uafhængigt udviklet af modtageren; eller (d) retteligt blev givet til modtageren af en anden part.

7.3 Påkrævet videregivelse

Hver part kan videregive den anden parts fortrolige oplysninger, når loven kræver det, men kun efter at denne, hvis det er tilladt ved lov: (a) har gjort en kommercielt rimelig indsats for at underrette den anden part; og (b) har givet den anden part mulighed for at bestride videregivelsen.

7.4 Dataeksport

Hvis Kunden overfører data til Tjenesteudbyderen, skal Kunden først tage sikkerhedskopier heraf. Kunden påtager sig eneansvar – også for krav fra tredjepart – for data leveret af Kunden til Tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen påtager sig intet ansvar i tilfælde af datatab. Dette skal være for Kundens regning.

Tjenesteudbyderen garanterer databeskyttelsessikkerheden for de personoplysninger, som Kunden leverer, og overholder de lovbestemte bestemmelser om databeskyttelse i Tyskland, især Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

8. Immaterielle rettigheder

iLocator-softwaren (“Software”) leveres som software som en tjeneste. Tjenesteudbyderen giver Kunden en ikke-eksklusiv ret til at bruge softwaren til brug for én og flere brugere, men kun i det mellem partnere aftalte geografiske område, hvori softwaren skal bruges. Uden udtrykkelig aftale tildeles brugsretten kun for det område i kommunen, hvor Kunden har sit hjemsted, og kun for kontraktens løbetid.

Kunden må kun anvende de leverede Tjenester med det formål at behandle sine egne og sine tilknyttede virksomheders interne forretningstransaktioner i henhold til § 15 i den tyske aktieselskabslov (AktG) (“Koncernselskaber”). Især er (i) computercenterdrift for tredjeparter eller (ii) midlertidig levering af softwaren (f.eks. som applikationstjeneste) til andre end Koncernselskaber eller (iii) brug af Tjenesterne til uddannelse af personer, der ikke er ansat hos Kunden eller dennes koncernselskaber, kun tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Tjenesteudbyderen. Kommerciel fremleje er generelt forbudt.

8.3 Hvis Tjenesteudbyderen forsyner Kunden med tilføjelser (f.eks. programrettelser, tillæg til brugermanualen) eller en ny version af softwaren (f.eks. opdatering, opgradering), som erstatter tidligere leveret software (“Gammel Software”) inden for rammerne af efterfølgende forbedring eller vedligeholdelse, er disse underlagt bestemmelserne i denne Aftale.

Hvis Tjenesteudbyderen stiller en ny version af softwaren til rådighed inden for levering af Tjenesterne, udløber Kundens licens til den Gamle Software i henhold til denne Aftale, så snart Kunden gør produktiv brug af den nye Software. Tjenesteudbyderen giver dog Kunden en overgangsperiode på tre måneder, hvor begge versioner kan bruges.

8.4 Gengivelse eller ændring af applikationsdokumentationen er ikke tilladt.

9.  Krediteringer og referencer

Hver af parterne kan afgive offentlig erklæring om deres forretningsforhold.

10. Erklæringer og garantier, Ansvarsfraskrivelse

10.1 Hver part erklærer at have fuld beføjelse og bemyndigelse til at indgå Vilkårene. Hver part garanterer, at denne vil overholde alle love og bestemmelser, der finder anvendelse på dens levering eller anvendelse af Tjenesterne, alt efter hvad der er relevant.

10.2 Meddelelser om mangler og andre klager, der er baseret på åbenlyse mangler, skal gives straks og senest 10 dage efter modtagelse af Tjenesten. Meddelelse om ikke-åbenlyse mangler skal gives inden for en periode på 10 dage efter, at manglen blev opdaget. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til at give meddelelse om mangler anses opfyldelsen for at være godkendt med hensyn til den pågældende mangel.

10.3 Kundens garantikrav er begrænset til retten til reparation eller udskiftning efter Tjenesteudbyderens skøn. Tjenesteudbyderen gives rimelig tid til dette formål. Garantiretten bortfalder, hvis Kunden har foretaget eller fået foretaget en afhjælpning af mangler, ændringer i script- eller programmeringskode eller andre ændringer af det leverede eller behandlede materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tjenesteudbyderen.

11. Aftaleperiode

11.1 Disse Vilkår forbliver gældende i en tidsubegrænset periode indtil opsigelse.

Tjenesteudbyderen skal levere Tjenesterne til Kunden i Aftaleperioden. Opfyldelses-/leveringsperioder og -datoer (leveringstid) er kun bindende, hvis de er skriftligt aftalt.

Overholdelse af leveringstiden kræver, at ordren er fuldstændig præciseret, alle godkendelser er tildelt, og betalinger, sikkerheder og andre forpligtelser til at samarbejde (f.eks. fremskaffelse eller levering af data og/eller dokumenter, information, frigivelse af udkast eller koncepter), der skal leveres af Kunden, er blevet modtaget til tiden af Tjenesteudbyderen. Leveringsperioden forlænges i passende udstrækning, hvis ovenstående forudsætninger ikke alle er opfyldt i god tid.

Hvis Kunden anmoder om ændringer af ordren, efter at ordren er afgivet, og dette påvirker produktionstiden, ændres leveringstiden i overensstemmelse hermed.

Forsinkelser ved levering af årsager, som Tjenesteudbyderen ikke er ansvarlig for (f.eks. force majeure, naturkatastrofer, tredjepartsfejl eller forekomst af andre uforudsete begivenheder uden for dennes kontrol), forlænger leveringstiden i passende grad.

Hvis Tjenesteudbyderen ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, er Kunden kun berettiget til at udøve sine lovbestemte rettigheder efter at have fastsat en rimelig henstandsperiode på mindst 10 dage.

Tjenesteudbyder er berettiget til at foretage delleveringer.

11.2 Kunden køber Tjenesterne for ét år ad gangen og betaler for Tjenesterne forud på årsbasis. Der sker derfor årlig fornyelse 30 dage før udgangen af den forrige periode.

11.3 Tjenesteudbyderen kan ændre sine satser ved at give Kunden skriftlig meddelelse (som kan ske via e-mail) mindst tredive dage før den følgende faktureringsperiode.

12. Opsigelse

12.1 Opsigelse uden misligholdelse.

Kunden har ret til at opsige denne Aftale til enhver tid med virkning ved udgangen af den aktuelle årlige aftaleperiode.

12.2 Opsigelse ved misligholdelse.

Hver af parterne kan indstille opfyldelse af Aftalen eller opsige disse Vilkår, hvis: (i) den anden part har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af disse Vilkår og ikke formår at afhjælpe denne misligholdelse inden for tredive dage efter modtagelse af skriftlig varsel; (ii) den anden part ophører med sin forretningsdrift eller bliver genstand for insolvensbehandling, og denne ikke afvises inden for halvfems dage; eller (iii) den anden part har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af disse Vilkår mere end to gange uanset eventuel afhjælpning af sådan misligholdelse.

12.3 Virkninger af opsigelse.

Hvis disse Vilkår opsiges: (i) bortfalder de rettigheder, som den ene part har givet til den anden, straks (med undtagelse af det, der er anført i dette afsnit); (ii) vil Tjenesteudbyderen give Kunden adgang til og mulighed for at eksportere Kundens data i en kommercielt rimelig periode til Tjenesteudbyderens på det pågældende tidspunkt gældende satser for de relevante Tjenester; (iii) vil Tjenesteudbyderen efter en kommercielt rimelig periode slette Kundens data; og (iv) vil hver part på anmodning gøre en kommercielt rimelig indsats for at returnere eller destruere alle fortrolige oplysninger vedrørende den anden part. Købt hardware og deri indeholdt firmware forbliver Kundens ejendom.

13. Begrænsning og ansvar

De af Tjenesteudbyderen leverede Tjenester er baseret på et beregnet prognosesystem. Systemets nøjagtighed øges med hver dataregistreringsproces. Tjenesteudbyderen leverer de forventede resultater efter bedste evne og overbevisning. Tjenesteudbyderen garanterer ikke mod forekomsten af begivenheder, som systemet ikke forudsagde korrekt.

Tjenesteudbyder har ret til at vælge den type efterfølgende opfyldelse, der måtte være påkrævet.

Hvis Tjenesteudbyderen ikke er i stand til at afhjælpe manglen eller forny tjenesten uden fejl, vil Kunden blive informeret om mulige måder, hvorpå manglen kan undgås. For så vidt de er rimelige for Kunden, betragtes de som efterfølgende opfyldelse.

Hvis en tredjepart rejser berettigede krav mod Kunden baseret på patenter, ophavsret eller andre industrielle ejendomsrettigheder baseret på en tjeneste leveret af Tjenesteudbyderen, skal Tjenesteudbyderen repræsentere Kunden i enhver juridisk tvist, der anlægges mod Kunden, for Kundens regning og holde Kunden skadesløs med hensyn til sådanne krav. Dette gælder dog kun, hvis Kunden øjeblikkeligt underretter Tjenesteudbyderen om det tilsvarende kravsbrev fra tredjepart samt de nærmere oplysninger om eventuelle juridiske tvister, og Kunden overlader alle beslutninger vedrørende brugen af den af tredjeparter bestridte Software, juridisk forsvar og en forligsaftale til Tjenesteudbyderen, og kun hvis Tjenesteudbyderen underrettes om sådanne krav, inden påstande om adkomstmangel bliver forældede.

Kunden er forpligtet til at undersøge de af Tjenesteudbyderen leverede Tjenester ved modtagelse heraf og til straks at underrette Tjenesteudbyderen om eventuelle mangler, dog senest 10 dage efter modtagelse heraf. Meddelelse om ikke-åbenlyse mangler skal gives inden for en periode på 10 dage efter, at manglen blev opdaget. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelsen til at foretage undersøgelse og give meddelelse om mangler anses tjenesten for godkendt med hensyn til den pågældende mangel.

Tjenesteudbyderen er fritaget for ansvar – uanset den juridiske beskaffenhed af det rejste krav – for så vidt det kun er baseret på mindre uagtsomhed.

Ansvaret for gendannelse af Kundens data skal være beløbsmæssigt begrænset til de omkostninger, der er nødvendige for at gendanne de data, der ville være gået tabt, selvom Kunden regelmæssigt havde sikkerhedskopieret dataene med passende omhu.

Ovennævnte undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af garantibrud eller væsentlige kontraktforpligtelser. I et sådant tilfælde skal Tjenesteudbyderens ansvar dog være begrænset til kompensation for den forventede skade, der er typisk for kontrakten.

Forældelsesfristen for krav, der vedrører materialefejl, er 12 måneder. Krav i henhold til produktansvarsloven påvirkes ikke af denne bestemmelse.

Forældelsesfristen med hensyn til adkomstmangel starter på det tidspunkt, hvor en tredjepart rejser krav på grund af adkomstmangel over for Kunden, eller Kunden får kendskab til adkomstmanglen. Forældelsesfristen i denne henseende er 6 måneder.

I øvrigt forældes Kundens krav, der er opstået som følge af Tjenesteydelsesudbyderens eller dennes stedfortræderes pligtforsømmelse, ét år efter den lovmæssige påbegyndelse af forældelsesfristen.

Objekter og materialer, der udleveres til Tjenesteudbyderen, er ikke forsikret af Tjenesteudbyderen. Kunden kan sørge for passende forsikringsdækning. Tjenesteudbyder er kun ansvarlig for mistede genstande og materialer fra Kunden i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

Ovenstående bestemmelser finder ikke anvendelse på erstatningskrav på grund af forsætlig eller groft uagtsom adfærd og på krav som følge af skade på liv, lemmer eller helbred.

14. Konsultationer og undervisning

14.1 Tjenesteudbyderen leverer også tjenester i form af konsultationer, analyser, rådgivning, træning, forelæsninger, seminarer og/eller coaching.

14.2 Medmindre andet er aftalt i de enkelte tilfælde, består disse tjenester af uafhængig rådgivning af Kunden. Der er ingen garanti for konkret succes. Kunden er eneansvarlig for at beslutte tidspunkt, type og omfang af de foranstaltninger, der anbefales af eller koordineres med Tjenesteudbyderen. Dette gælder også, selvom Tjenesteudbyderen deltager i implementeringen af koordinerede planer eller foranstaltninger fra Kundens side.

14.3 Medmindre andet er aftalt, skal der betales et dagligt gebyr for hver dag, der påbegyndes for sådanne tjenester. Der betales for rejsetid. De aftalte gebyrer faktureres umiddelbart efter udførelsen af tjenesterne. Tjenesteudbyderen kan gøre levering af tjenester afhængig af en forudbetaling på 50%. Rejse- og opholdsudgifter refunderes til Tjenesteudbyderen separat og på forhånd.

14.4 Hvis en frist for Tjenesteudbyderens levering af tjenesten ikke kan overholdes på grund af force majeure, sygdom, ulykke eller andre omstændigheder, som Tjenesteudbyderen ikke er ansvarlig for, er Tjenesteudbyderen berettiget, med undtagelse af ethvert erstatningsansvar, til at udføre tjenesterne på en ny dato inden for seks måneder efter den annullerede dato.

Hvis Kunden ikke kan overholde en aftale, skal Tjenesteudbyderen bestræbe sig på at bruge tiden andetsteds. Hvis dette lykkes, skal der kun betales et administrationsgebyr på 20% af gebyret plus de afholdte omkostninger. Hvis tiden ikke kan bruges hos en anden kunde, opkræves 50% af gebyret som en udgiftsgodtgørelse i tilfælde af afbestilling op til to uger før datoen for udførelsen. Hvis denne afbestillingsfrist ikke overholdes, skal det aftalte gebyr betales fuldt ud. Kunden er i hvert enkelt tilfælde fri til at bevise, at der er sket mindre skade.

15. Diverse

15.1 Overdragelse, Tilbageholdelsesret

Tilbageholdelsesret på grund af modkrav og modregning i modkrav er undtaget, medmindre disse er ubestridte eller fastlagt ved lov.

Overdragelsen af rettigheder og/eller overførsel af forpligtelser fra aftaleforholdet uden udtrykkeligt samtykke fra Tjenesteudbyderen er undtaget. .

Tjenesteudbyderen kan til enhver tid overdrage rettigheder og forpligtelser fra aftaleforholdet til tredjemand med Kundens samtykke.

15.2 Virksomhedstransaktioner

Ved en ændring af kontrol (for eksempel via aktiekøb eller -salg, fusion eller anden form for virksomhedstransaktion) skal den part, der oplever ændringen i kontrollen, give den anden part skriftlig meddelelse inden for tredive dage efter kontrolændringen.

15.3 Overdragelse af Vilkår

iLocator har ret til at overdrage disse Vilkår fra én Tjenesteudbyder til en anden Tjenesteudbyder. For at udøve denne rettighed, skal iLocator levere en fortsat uafbrudt Tjeneste.

15.4 Force Majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for utilstrækkelig opfyldelse i det omfang, det er forårsaget af en tilstand (for eksempel naturkatastrofe, krigshandling eller terrorisme, optøjer, arbejdsvilkår, statslige handlinger og internetforstyrrelse), der var uden for partens rimelige kontrol.

15.5 Intet afkald

Manglende håndhævelse af en eller flere bestemmelser i disse Vilkår vil ikke udgøre et afkald.

15.6 Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår skønnes at være uden retskraft, forbliver de resterende Vilkår fuldt gældende.

15.7 Ingen fuldmagtsforhold

Parterne er uafhængige kontrahenter, og disse Vilkår skaber ikke noget fuldmagtsforhold, partnerskab eller joint venture.

15.8 Tredjepartsmodtagere

Bortset fra medlemmer af iLocator-koncernen, kan der ikke være nogen tredjepartsmodtagere for disse Vilkår.

15.9 Billighedsretlig afhjælpning

Intet i disse Vilkår skal begrænse partnernes mulighed for at søge billighedsretlig afhjælpning.

15.10 Lovvalg

Disse Vilkår er underlagt Tjenesteudbyderens lokale lovgivning og jurisdiktion.